Общи условия за използване на equal.bg

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на https://www.equal.bg/, по-долу за краткост “уебсайта”.

Уебсайтът се управлява от Младежка ЛГБТ организация “Действиe” с ЕИК 176377812, по-долу за краткост “Оператор”. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: info@deystvie.org

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

 1. Интелектуална собственост
  1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност.
  2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 2. Ограничаване на отговорността
  1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност.
  2. Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

   Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.
 3. Използване на уебсайта
  1. Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
  2. Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.
 4. Други
  1. Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.
  2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Scroll to Top